Gimnazija įsteigta 1930 metais kaip valstybinė įstaiga.

Per 90 darbo metų sukurtos tvirtos tradicijos. Viena iš jų – dekados, skirtos įžymiam poetui Aleksandrui Puškinui. 1999 metais, minint poeto 200-ąsias gimimo metines, gimnazijai suteiktas Aleksandro Puškino vardas.

Pagrindinė gimnazijos paskirtis – ugdymas, mokymo kalba – rusų. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. T-563 mokykloje nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. įsteigtos klasės, kuriose mokoma valstybine lietuvių kalba.

Teikti ugdymą pagal formaliojo švietimo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Užtikrinti tautinės, pilietinės Lietuvos tapatybės stiprinimą, lietuvių kalbos, tautinių mažumų gimtųjų kalbų mokymo ir ugdymo tautinių mažumų kalba kokybę. Sudaryti sąlygas ugdyti ir puoselėti mokinių tautinį identitetą ir gilinti tapatumo. Ruošti konkurencingą asmenybę, įvaldžiusią žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų visumą, tenkinti tolesnio mokymosi siekius. Ugdyti meilę ir pasididžiavimą Lietuvos Respublikos valstybei visiems mokiniams, jų šeimos nariams.  Ruošti konkurencingą asmenybę, įvaldžiusią žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų visumą, tenkinti tolesnio mokymosi siekius, užtikrinant jaunimo ir suaugusiųjų klasių mokinių sėkmingą integraciją į darbo rinką. Atvira ir aktyvi švietimo įstaiga, kurioje kiekvienas vaikas ugdomas pagal jo poreikius ir galimybes, taikant ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą, užtikrinant ugdymo tęstinumą, sudarant tinkamas sąlygas vaikų saviraiškai bei ugdant pagarbą ir meilę protėvių kalbai bei tradicijoms.

Gimnazija (adresu Vytauto pr. 50) organizuoja ugdymo procesą nuo 8.00 val. iki 21.00 val.

Rytinėje pamainoje vykdomas mokinių ugdymas pagal:

Vakarinėje pamainoje vykdomas suaugusiųjų ir dirbančio jaunimo (16-17 metų) mokinių ugdymas pagal:

Gimnazijoje veikia 20 būrelių, studijų. Yra kompiuterizuotas informacinis centras ir dvi informacinių technologijų klasės. Pagrindinio ugdymo skyriuje (V.Krėvės pr. 50), šalia visų reikalingų specializuotų mokomųjų dalykų kabinetų, veikia mokinių resocializacijos centras, biblioteka, informacinių technologijų kabinetas, kūno rengybos ir kovos menų salės. Kreipiamas didelis dėmesys mokinių neformaliai veiklai, nuolatiniam mokinių užimtumui. Kvalifikuotas paslaugas teikia psichologas, socialinis pedagogas. Skiriamas didelis dėmesys mokinių saugumui. Vykdoma elektroninė praėjimo kontrolė. Visi gimnazijos mokiniai aprūpinti individualiomis magnetinėmis kortelėmis, kurių pagalba jie patenka į pastatą.

Visos gimnazijos mokytojų kolektyvas aktyviai dalyvauja švietimo reformose, įvairiuose tarptautiniuose, respublikiniuose, miesto renginiuose, projektuose, kelia kvalifikaciją, gerai paruošia mokinius brandos egzaminams bei olimpiadoms.

Visi mokytojai ir mokiniai turi galimybę nemokamai naudotis kompiuteriais, internetu.

Mokytojai turi galimybę vesti integruotas informacinių technologijų ir kitų dalykų pamokas, labiau tobulėja mokiniai ir patys mokytojai. Skiriamas didelis dėmesys techniniam kabinetų aprūpinimui. Centriniame gimnazijos pastate (Vytauto pr. 50) yra įrengta 13 interaktyvinių lentų, 26 išmaniųjų lentų, 34 kompiuteriniai projektoriai, 2 planšetinės išmaniosios klasės (60 planšetų), 5 kopijavimo aparatai (5 juodai balti, 1 spalvotas), 3D spausdintuvas  Visi kabinetai aprūpinti personaliniais kompiuteriais (~300 personaliniai kompiuteriai), spausdintuvais. Konferencijų salėje įrengta 3D namų kino sistemą mokomųjų – edukacinių filmų, programų peržiūrai, netradicinių pamokų organizavimui.

Pagrindinio ugdymo skyriaus (V.Krėvės pr. 50) klasėse yra įrengtos 6 interaktyvinės lentos (matematikos, lietuvių kalbos, chemijos, anglų, informacinių technologijų kabinetuose), bibliotekoje įrengta namų kino sistema. Visi kabinetai aprūpinti šiuolaikiniais personaliniais kompiuteriais, spausdintuvais.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Kauno m. savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu T-203 gimnazija turi struktūrinį padalinį – Ikimokyklinio ugdymo skyrių (A.Mickevičiaus g. 54).

Jame ugdymas organizuojamas pagal ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo programas vaikams nuo 1 iki 6 metų. Formuojamos 1 metų viena lopšelio grupė (10 vaikų), 2 metų vienalopšelio grupė (15 vaikų), 3 – 4 metų ikimokyklinio ugdymo grupė (20 vaikų) ir 5 – 6 metų ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupė (23 vaikai).

Gimnazijoje yra nuolatinės kasmetinės tradicinės šventės:

Vykdant Švietimo reformą gimnazijos bendruomenė, apsvarsčiusi visas galimybes, pasirinko ateities modelį:

Vienodos galimybės visoms tautinėms bendruomenėms ir konfesinėms pakraipoms

Mūsų gimnazijoje mokosi įvairių tautybių moksleiviai: