Sveiki atvykę į Kauno Tarptautinę gimnaziją!

Non scholae, sed vitae discimus (Seneka)

Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės.

Mūsų naujienos

Vizija ir misija

Gimnazijos vizija

Gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams, organizuojanti mokymąsi visą gyvenimą, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas įvairių tautų mokiniams ir kurioje visiems mokianims sudarytos sąlygos baigti jas pagal gebėjimus ir pastangas.

Gimnazijos misija

Teikti ugdymą pagal formaliojo švietimo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Užtikrinti tautinės, pilietinės Lietuvos tapatybės stiprinimą, lietuvių kalbos, tautinių mažumų gimtųjų kalbų mokymo ir ugdymo tautinių mažumų kalba kokybę. Sudaryti sąlygas ugdyti ir puoselėti mokinių tautinį identitetą ir gilinti tapatumo.